..به منزله تعلیل برای رجحان اهل آن مسجد بر اهل این مسجد است، و جملها فمن اسس بنیانهرجحان و مزیت دیگری را بیان می کند.    XII.     The Exco might from time to time make and change guidelines with the perform of their business enterprise, the summoning an… Read More